Maak je keuze

Wil je weten wat de waarde van jouw bedrijf is?

Voor een goed onderbouwde waardering, bel  0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

 • Grondig en professioneel

  De eerste stap die wij zetten bij het waarderen van een onderneming is het verzamelen van alle informatie

 • Alle factoren meegewogen

  Waarde en prijs zijn twee zeer verschillende begrippen. Wij wegen alle factoren mee om tot een reële bedrijfswaardering te komen

 • Waarderingsrapport

  De inzichten uit het waarderingsrapport zorgen ervoor dat je beter beslagen ten ijs komt, als je met potentiële koper(s) discussies hebt over de hoogte van de bieding(en)/waardering

Onze specialist(en)

Wat komt er kijken bij het bepalen van de waarde van een bedrijf?

Klik hieronder op de verschillende weergegeven stappen voor meer informatie.

 

De eerste stap bij het waarderen van een onderneming is het verzamelen van alle informatie.

Met de juiste informatie bepalen we de waarde van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de financiële prestaties, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, begrotingen, strategische plannen, toekomstverwachtingen en branche-informatie. Ons informatiepakket bevat vaak de volgende onderdelen:

 • onderneming
  • activiteiten
  • belangrijke afnemers en leveranciers
  • kritische succesfactoren
  • juridische structuur
  • personeels- en organisatiestructuur
 • markt
  • relevante marktontwikkelingen
  • concurrentieanalyse
  • cliënten
  • kansen en bedreigingen
 • historische financiële informatie
  • jaarrekeningen
  • managementrapportages
  • analyses over afwijkingen met begrotingen
  • de fiscale situatie
  • overige bijzonderheden
 • toekomstige financiële informatie:
  • begroting komend jaar
  • financiële projecties (meerjarenprognoses)
  • ondernemingsplannen
 • diversen:
  • relevante contracten
  • mogelijke juridische claims

Voor een juiste waardebepaling is het belangrijk om heel nauwkeurig een analyse van de onderneming te maken. In onze analyse nemen we alle belangrijke aspecten uit het verleden en heden mee. Het resultaat is een helder rapport, waarin ook de verwachtingen voor de toekomst een prominente plek hebben. De prognoses stellen we in nauwe samenwerking met het management en de aandeelhouders op. Het spreekt voor zich dat wij in voorkomende gevallen onze objectiviteit en onpartijdigheid goed bewaken.

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. De waardering van een bedrijf is namelijk niet zonder meer de uitkomst van een rekensom. Natuurlijk spelen ‘harde’ gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen een belangrijke rol bij de waardeanalyse.
Wij passen verschillende waarderingsmethoden toe. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van de situatie:

 • Discounted Cash Flow (DCF-methode): contante waarde van toekomstige operationele vrije kasstromen minus de marktwaarde van het vreemd vermogen
 • Adjusted Present Value (APV): een variant op de DCF-methode, waarbij we de waarde van het belastingvoordeel als gevolg van de aftrekbaarheid van rente op vreemd vermogen apart inzichtelijk maken
 • Verbeterde Rentabiliteitswaarde (RW): waarde op basis van de rentabiliteit van de onderneming, gecorrigeerd voor oneigenlijke baten en lasten en rekening houdend met een normatieve vermogensstructuur
 • Intrinsieke Waarde (IW): zichtbaar eigen vermogen, volgens de balans aangepast voor over- en onderwaardering van activa en passiva (bijvoorbeeld stille reserves in gebouwen, onderhanden werk, vrijval voorzieningen en belastinglatenties)
 • Liquidatie Waarde (LW): waarde van te verkopen activa minus af te wikkelen schulden en verplichtingen

SWOT-analyse

Minstens zo belangrijk voor ons waarderingsrapport zijn een analyse van de onderneming en de markt waarin deze opereert. In een zogenoemde ‘SWOT-analyse’ (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) maken we de sterke en zwakke punten van de onderneming en de kansen en bedreigingen in de markt inzichtelijk. We belichten onder meer het verdienmodel en het onderscheidend vermogen van de onderneming. Daarmee kunnen we de toekomstverwachting beter onderbouwen.

Waardebepaling

De door ons gekozen methode zorgt voor een transparante en representatieve waardebepaling. Naast de uitkomst is ook de onderbouwing belangrijk. In voorkomende gevallen toetsen we de gekozen waarderingsmethode op basis van een market/multiple methode en/of op betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

Onze analyses en de keuze voor de juiste waarderingsmethode monden uit in een onderbouwd en transparant waarderingsrapport. Hierin worden vermeld: de uitgangspunten, het risicoprofiel van de onderneming en de waardebepaling. Ons waarderingsrapport bevat vaak de volgende onderdelen:

 • achtergrond opdracht
 • historie en object van waardering
 • positie van de onderneming en markt
 • financiële analyse
 • waarderingsmethode en vermogenskosten
 • uitgangspunten prognose
 • berekening van de waarde
 • bijlagen

Referenties