Maak je keuze

Emoties vertroebelen de perceptie van waarde

Wij brengen de ratio terug in het proces, bel 0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij echtscheiding?

 • Verdeling

  Bij uitkoop van een ex-partner moet beoordeeld worden wat hem of haar toekomt. Wij kunnen in dergelijke situaties helderheid brengen

 • Emotie buiten de deur

  Wij brengen met een onafhankelijke waardebepaling de ratio terug in het proces en houden emoties buiten de deur

 • Partijdeskundige

  Wij kunnen bij een echtscheiding worden ingeschakeld door één van beide partijen als partijdeskundige

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering bij echtscheiding’

Wat is het inkomen ten behoeve van de alimentatie grondslag?

Het inschakelen van onafhankelijke expertise bij het vaststellen van alimentatie bij ondernemers is een absolute noodzaak. Inkomsten en lasten dienen op reële wijze te worden vastgesteld, daarbij de continuïteit van de onderneming in het oog houdende. Bij een echtscheiding lopen de emoties soms hoog op en vertroebelt daardoor de perceptie van iemands werkelijke inkomen. Wij brengen met een onafhankelijk advies de ratio terug in het proces.

Vaststelling inkomen

De ondernemer heeft een grote mate van vrijheid bij het bepalen van de uit de onderneming op te nemen gelden. Daardoor kan, in tegenstelling tot een dienstbetrekking bij een derde, niet zonder meer worden uitgegaan van het genoten salaris of winst. Om tot een reële alimentatie te komen dient enerzijds te worden gekeken naar het tijdens het huwelijk genoten inkomen en anderzijds naar het in de toekomst te verwerven inkomen.

Tijdens het huwelijk (behoefte)

Het tijdens het huwelijk genoten inkomen (welstand van partijen) is in beginsel de basis voor de vaststelling van de alimentatie. Vaak worden hiervoor de jaarcijfers en belastingaangiften van de afgelopen drie jaren opgevraagd. Gerealiseerde winsten, genoten salarissen en ontvangen dividenden worden meegenomen om zo tot het inkomen te komen. Om tot een reële inkomensvaststelling te komen, moet echter verder worden gekeken. Om te beginnen is een periode van drie jaar in de regel te kort. Wij hanteren daarom vaak een periode van vijf jaar, dit geeft een beter en reëler beeld van het inkomen. Daarnaast moeten resultaten worden genormaliseerd, rekening-courant opnames geanalyseerd en moet er door ingewikkelde ondernemingsstructuren heen gekeken worden.

Na het huwelijk (draagkracht)

Het in de toekomst te verwerven inkomen is wellicht een nog belangrijker factor. Deze is namelijk bepalend voor de vaststelling van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Vaak worden hiervoor de cijfers van het verleden gebruikt, soms bij gebrek aan andere informatie. Deze cijfers kunnen weliswaar een indicatie geven, maar ook hierop is de slogan: “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst” van toepassing. Het hanteren van historische gegevens kan ondernemers in grote problemen brengen of juist resulteren in een te lage alimentatie. Veel beter en realistischer is te werken met meerjarige prognoses. Deze geven tenslotte een echte indicatie van het in de toekomst te verwerven inkomen. Als Register Valuator/waarderingsdeskundigen werken wij dagelijks met deze prognoses. Wij weten wat bij ondernemers speelt en hebben oog voor de continuïteit van de onderneming. Onderdeel hiervan is rekening houden met voor de ondernemer noodzakelijke reserveringen. Bijvoorbeeld ten behoeve van toekomstige investeringen. Door onze jarenlange ervaring prikken wij snel door onrealistische inkomensvaststellingen heen.

Schulden aan eigen BV

Niet ongewoon is dat de DGA schulden heeft aan zijn eigen vennootschap. Hoog opgelopen schulden kunnen ondernemers in ernstige (fiscale) problemen brengen. Bij de vaststelling van de draagkracht dient ook rekening te worden gehouden met deze schulden en het aflossen daarvan. De ervaring leert dat bij de vaststelling van de alimentatie hier veelal onvoldoende rekening mee gehouden wordt.

h

Voorbeeld

Ter illustratie van voornoemde problematiek hierna een aantal situaties:

 • Situatie A: de DGA neemt jaarlijks € 50.000,- aan salaris op. Wij constateren dat de vrije winstcapaciteit eigenlijk hoger ligt; de DGA zou zonder de financiële positie van de onderneming aan te tasten jaarlijks € 150.000,- aan inkomen kunnen opnemen.
 • Situatie B: de DGA neemt jaarlijks € 250.000,- aan salaris op. Wij constateren dat deze opname feitelijk te hoog is; de financiële positie van de onderneming is dermate verslechterd, dat het salaris beperkt zou moeten worden tot € 100.000,- per jaar.
 • Situatie C: de DGA neemt jaarlijks € 46.000,- aan salaris op. Daarnaast neemt hij jaarlijks € 60.000 op in rekening-courant. Hij keert zichzelf geen dividend uit, waardoor er in privé een hoge schuld is aan de BV. Wij constateren dat de vrije winstcapaciteit hoger ligt dan het genoten salaris; de DGA zou, zonder de financiële positie van de onderneming aan te tasten, jaarlijks € 75.000,- aan inkomen kunnen opnemen.

Door slechts te kijken naar het salaris zou de draagkracht van de ondernemer in situatie A te laag worden vastgesteld. In situatie B daarentegen te hoog. In situatie C is het salaris weliswaar te laag, maar is er wel een forse schuld ontstaan door de te hoge rekening-courant opnamen. Bij de vaststelling van de draagkracht dient in beginsel rekening te worden gehouden met de hiermee samenhangende lasten (rente en aflossing). Door in situatie B en C geen rekening te houden met alle van belang zijnde feiten en omstandigheden kan de continuïteit van de onderneming ernstig in gevaar komen. Dit is niet alleen risicovol voor de ondernemer, want het wegvallen van diens inkomen resulteert uiteindelijk ook in het vervallen van de alimentatie. Een situatie waar geen der partijen mee geholpen is.

Specialistisch werk

De vaststelling van een reëel inkomen is specialistisch werk. Het lezen van balansen, normaliseren van resultaten en werken met meerjarige prognoses, is voor ons dagelijkse kost. De gemiddelde scheidingsprofessional is hier onvoldoende in thuis.

Investeer in een zorgeloze toekomst en laat een specialist het reële inkomen vaststellen!

Wij kunnen bij een echtscheiding worden ingeschakeld als financial om zo, in nauwe samenwerking met overige adviseurs, tot een reële alimentatie te komen. Dit kan in goed overleg ten behoeve van beide partijen, maar ook als partijdeskundige voor één van beide. Ook worden wij ingeschakeld door de rechtelijke macht voor het uitvoeren van deskundigenonderzoeken.

Referenties